Skip to Content

Duomenų apsaugos pareiškimas

1. Bendrosios nuostatos

Šis duomenų apsaugos pareiškimas skirtas informuoti jus apie renkamų duomenų tipą ir jų naudojimą. Taip pat sužinosite, kaip galite pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis.

Bet kokie šio Duomenų apsaugos pareiškimo pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje. Taip galėsite bet kada sužinoti, kokius duomenis renkame ir kaip juos naudojame.

Šis Duomenų apsaugos pareiškimas netaikomas svetainėms, į kurias patenkama per šioje svetainėje esančius hipersaitus.

2. Asmens duomenų rinkimas, naudojimas ir tvarkymas

2.1 Atsakingas už duomenų tvarkymą / kontaktiniai duomenys

Henkel Balti OÜ, Sõbra 61, Tartu 50106, Estonia

"Henkel"  (įmonės pavadinimas ir adresas) kartu su "Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Diuseldorfas, Vokietija, kaip bendri duomenų valdytojai pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR) 26 straipsnį, toliau kartu vadinami "Henkel" arba "mes".

Savo duomenų subjekto teisėmis galite pasinaudoti tiek prieš mus, tiek prieš visus kitus bendrus duomenų valdytojus. Mes ir kartu su mumis veikiantys bendri duomenų valdytojai nedelsdami informuosime vieni kitus apie visas duomenų subjektų įgyvendinamas teises. Vienas kitam teiksime visą informaciją, reikalingą atsakyti į prašymus.

Henkel AG & Co. KGaA teiks duomenų subjektams būtiną informaciją, kaip nustatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 ir 14 straipsniuose. Kartu kiti bendri duomenų valdytojai pateiks mums visą būtiną informaciją iš savo veiklos sričių.

Norėdami apginti bet kokias savo, kaip duomenų subjekto, teises, atšaukti jūsų duotą sutikimą arba pateikti bendrus duomenų apsaugos klausimus, galite kreiptis į mus "Henkel AG & Co. KGaA, "Duomenų apsauga", Henkelstrasse 67, D 40191 Diuseldorfas, Vokietija (el. paštas: datenschutz@henkel.com).

2.2 Bendras naudojimasis svetaine

„Henkel" naudoja asmens duomenis, kad pateiktų šią svetainę naudotojams. Bet koks tolesnis duomenų tvarkymas vyksta tik remiantis kitomis įstatyminėmis pareigomis ar leidimais arba jei atitinkamas naudotojas davė sutikimą "Henkel".

Kai naudotojai lankosi svetainėje, "Henkel" automatiškai renka ir saugo tam tikrus duomenis.  Tai apima: IP adresą arba atitinkamam galutiniam įrenginiui priskirtą įrenginio ID, kuris mums reikalingas prašomam turiniui perduoti (pvz., ypač tekstams, vaizdams ir informacijai apie gaminius, taip pat elektroninėms parsisiunčiamoms rinkmenoms ir t. t.), naudotojų veiklą interneto svetainėje, atitinkamo galutinio įrenginio tipą, naudojamą naršyklę, taip pat naudojimo datą ir laiką.

Šią informaciją "Henkel" saugo ne ilgiau kaip 7 dienas, kad būtų galima atpažinti ir nustatyti piktnaudžiavimo atvejus bei juos ištirti.

Šią informaciją "Henkel" taip pat naudoja tobulindama paslaugos pateikimą, savybes ir funkcijas bei atlikdama bendras administravimo užduotis.

Be to, "Henkel" nedelsdama pašalina arba nuasmenina naudojamus duomenis, įskaitant IP adresus, kai tik jie nebereikalingi pirmiau minėtiems tikslams.

Toks jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra teisėtas, nes (1) duomenų tvarkymas yra būtinas interneto svetainės paslaugoms teikti; arba (2) "Henkel" turi svarbesnį teisėtą interesą užtikrinti ir pagerinti svetainės funkcionalumą ir veikimą be klaidų, taip pat tai, kad ji būtų pritaikyta naudotojų poreikiams, kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir f punkte.

2.3 Paslaugų teikėjai / tarptautinis duomenų perdavimas

Kad galėtų teikti interneto svetainės paslaugas, "Henkel" gali pasitelkti paslaugų teikėjus (pvz., "Henkel" interneto svetainių prieglobai, kompiuterių ir duomenų bazių valdymui, stebėjimui ir t. t.), kurie paprastai taip pat gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų interneto svetainėmis.

Šių paslaugų teikėjai yra sutartimis įsipareigoję tvarkyti tokius asmens duomenis tik "Henkel" vardu ir yra įsikūrę (i) ES / EEE, (ii) šalyse, kurias ES Komisija oficialiai pripažino kaip užtikrinančias tinkamą duomenų apsaugos lygį, arba (iii) JAV ir dalyvauja ES ir JAV duomenų privatumo sistemoje.

Jei taip nėra arba jei paslaugų teikėjai patys pasitelkia subrangovus, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į trečiąsias šalis (t. y. ne ES / EEE ir ne šalis, kurias ES Komisija oficialiai pripažįsta kaip užtikrinančias pakankamą duomenų apsaugos lygį (įskaitant JAV, jei jos dalyvauja ES ir JAV duomenų privatumo sistemoje)), kuriose duomenų apsaugos lygis iš esmės nėra lygiavertis ES / EEE duomenų apsaugos lygiui.

Tačiau visi mūsų paslaugų teikėjai privalo tvarkyti arba perduoti jūsų asmens duomenis į trečiąsias šalis tik tuo atveju, jei taikomi papildomi tarptautinio duomenų perdavimo reikalavimai ir laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 44 straipsnyje ir paskesniuose straipsniuose nustatytų reikalavimų, pirmiausia sudarant ES standartines sutarčių sąlygas ir, jei reikia, įgyvendinant papildomas priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas duomenų apsaugos lygis. ES standartinės sutarčių sąlygos - tai ES Komisijos pateiktos pavyzdinės sutartys, kuriomis, jei reikia, kartu su papildomomis priemonėmis siekiama užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Europos duomenų apsaugos standartų, net jei duomenys tvarkomi už ES / EEE ribų.

3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas

3.1 Paskyra

Galbūt nurodėte savo el. pašto adresą ir pasirinkote slaptažodį, norėdami sukurti paskyrą mūsų svetainėje, pvz., naudodamiesi kontaktų forma (kaip neprivaloma funkcija) arba paskyros kūrimo puslapyje.

Naudotojo paskyros sukūrimas ir su tuo susijęs asmens duomenų tvarkymas reikalingas norint naudotis keliomis mūsų svetainėje siūlomomis funkcijomis. Tačiau vien tik lankantis ar naršant svetainėje paskyros sukurti nereikia.

Jei naudodamiesi mūsų svetaine ir joje esančiomis funkcijomis (prisijungę) pateikiate mums papildomos informacijos, tokia informacija po sąveikos (pvz., po pirkimo) priskiriama ir saugoma jūsų paskyroje. Arba tokią papildomą informaciją į savo paskyrą galite įvesti patys. Tokia informacija gali būti jūsų vardas, pavardė, pareigos ir mobiliojo telefono numeris, informacija apie jūsų įmonę (sektorius / pramonės šaka, dydis, jūsų vaidmuo įmonėje ir t. t.), mokėjimo informacija, taip pat atsiskaitymo ir pristatymo adresai. Mes taip pat saugome informaciją apie jūsų pirkinius ir jūsų paskyroje pateikiame esamų užsakymų ir užsakymų istorijos apžvalgą (toliau kartu - paskyros duomenys).

Visose naudotojų paskyrose esančią informaciją toliau tvarkome rinkos tyrimų ir kitos statistinės analizės tikslais, pvz., siekdami gauti daugiau informacijos apie klientų demografinę padėtį, tačiau neanalizuodami naudotojų paskyrų individualiu lygmeniu ir nepriskirdami gautų įžvalgų atskiriems naudotojams, jei jie nėra davę atskiro sutikimo tvarkyti savo paskyros duomenis (žr. toliau). 

Toks jūsų paskyros duomenų tvarkymas ir naudojimas yra teisėtas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b arba f punktą, arba yra duotas jūsų aiškus sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Jūsų Paskyros duomenis saugome tol, kol ištrinsite paskyrą naudodamiesi atitinkama funkcija savo paskyros profilio puslapyje arba tol, kol to reikalaujama, jei taikoma kokia nors įstatyminė saugojimo prievolė. Didžiąją dalį Paskyros duomenų toliau galite bet kuriuo metu pašalinti iš savo paskyros ir (arba) patys individualiai pakeisti.

Savo paskyroje jūs taip pat galėsite nustatyti, ar ir kokius rinkodaros pranešimus norite gauti iš mūsų, ir taip pateikti savo sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą dėl toliau nurodytų rinkodaros pranešimų ir su jais susijusio jūsų asmens duomenų tvarkymo. Bet kokio tokio duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis yra nurodyti atitinkamose sutikimo formose, taip pat atitinkamuose šio privatumo pranešimo skyriuose.

Jei mums suteikiate tokį sutikimą, jūsų paskyros duomenis tvarkysime tikslu (-ais) ir apimtimi, nurodytais sutikimo formose ir atitinkamuose šio duomenų apsaugos pareiškimo skirsniuose. Toks jūsų Paskyros duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu tvarkyti duomenis.

Savo sutikimą galite bet kada atšaukti panaikindami atitinkamus žymimuosius langelius savo paskyros ryšių nustatymuose. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

3.2 Kliento užklausa

Galbūt pateikėte mums užklausą ir savo kontaktinius duomenis per mūsų kontaktinę formą, el. paštu, skambindami telefonu ar kitais būdais. Jūsų duomenis naudosime siekdami atsakyti į jūsų užklausą.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi jūsų užklausos nagrinėjimo tikslu / teisėtu interesu, grindžiamu BDAR 6 straipsnio 1 dalies b arba f punktu.

Jei nesate davę sutikimo dėl ilgesnės saugojimo trukmės, pvz., mūsų santykių su klientais valdymo tikslais, mes saugome duomenis ne ilgiau, nei to reikia aukščiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tiek laiko, kiek to reikia, jei taikomas koks nors teisės aktuose nustatytas kitas saugojimo įpareigojimas.

3.3 Loterijos

Galbūt pateikėte savo kontaktinius duomenis ir adresą dalyvaudami mūsų organizuojamoje loterijoje, kurią retkarčiais siūlome savo svetainėje. Jūsų duomenis naudosime loterijos vykdymo tikslais.

Jūsų duomenų neperduosime jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai jie bus naudojami prizams paskirstyti arba loterijai vykdyti.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi loterijos vykdymo tikslu / teisėtu interesu, grindžiamu BDAR 6 straipsnio 1 dalies b arba f punktu.

Jei nesate davę sutikimo dėl ilgesnės saugojimo trukmės, pvz. mūsų santykių su klientais valdymo tikslais, mes saugome duomenis ne ilgiau, nei reikia aukščiau nurodytam tikslui įgyvendinti, arba tiek laiko, kiek reikalaujama, jei taikoma kokia nors įstatyminė saugojimo prievolė.

3.4 Produkto bandymas

Dalyvaudami produktų bandymuose, galbūt mums pateikėte savo kontaktinius duomenis ir adresą. Jūsų duomenis naudosime produkto testo atlikimo tikslais.

Jūsų duomenų neperduosime jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai daroma produkto testo atlikimo tikslais.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi produkto testo atlikimo tikslu / teisėtu interesu remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b arba f punktu.

Jei nesate davę sutikimo dėl ilgesnės saugojimo trukmės, pvz., mūsų santykių su klientais valdymo tikslais, mes saugome duomenis ne ilgiau, nei reikia aukščiau nurodytam tikslui įgyvendinti, arba tiek laiko, kiek reikia, jei taikoma kokia nors įstatyminė saugojimo prievolė.

3.5 Klastočių patikrinimas

Galbūt mums pateikėte savo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis, pvz. el. pašto adresą, taip pat informaciją apie gaminį, pvz. gaminio pavadinimą, partijos numerį ir gaminio nuotrauką, kad būtų galima patikrinti gaminio klastotę. Jūsų duomenis naudosime padirbto gaminio patikrinimui atlikti ir informuoti jus apie gautus rezultatus. Be to, jei atlikus patikrinimą paaiškėtų, kad jūsų pateiktas gaminys iš tiesų yra suklastotas, galime su jumis susisiekti dar kartą ir toliau tirti incidentą.

Jūsų duomenų neperduosime jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai daroma siekiant atlikti padirbto gaminio patikrinimą arba toliau tirti incidentą.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra teisėtas, nes mes turime viršesnį teisėtą interesą, kaip nurodyta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte, atliekant klastotės patikrinimą, įskaitant tolesnį tyrimą (jei būtina).

Jei nesate davę sutikimo dėl ilgesnės saugojimo trukmės, pvz. mūsų santykių su klientais valdymo tikslais, mes saugome duomenis ne ilgiau, nei reikia aukščiau nurodytam tikslui įgyvendinti, arba tiek laiko, kiek reikalaujama, jei taikoma kokia nors įstatyminė saugojimo prievolė.

3.6 Kur įsigyti gaminį (-ius)

Jei spustelėsite svetainėje esančią funkciją "Rasti platintoją", jums bus pateiktas e. mažmenininkų, kuriuose galite įsigyti atitinkamą mūsų svetainėje rodomą gaminį, sąrašas. Siekiant suteikti jums šią paslaugą, jūsų duomenys, pavyzdžiui, jūsų IP adresas ir jus dominantis gaminys, bus perduoti šios paslaugos teikėjui "NeuIntel, Ribotos atsakomybės bendrovė", 20 Pacifica, Suite 1000, Irvine, CA 92618. Jei nuspręsite pasinaudoti nurodytu pasiūlymu spustelėdami "Pirkti dabar", būsite nukreipti į atitinkamo e. mažmenininko svetainę. Šį persiuntimą, taip pat nukreipimą kitu maršrutu proceso metu palengvina "NeuIntel, Ribotos atsakomybės bendrovė" kontrolė. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir taikomą saugojimo laikotarpį rasite adresu: https://www.pricespider.com/privacy-policy-2021/ (un-der 4.B.i. skyriuje).

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant tikslo / teisėto intereso teikti šią paslaugą, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b arba f punktu.

Jei nedavėte sutikimo dėl ilgesnės saugojimo trukmės, pvz. mūsų santykių su klientais valdymo tikslais, mes saugome duomenis ne ilgiau, nei reikia aukščiau nurodytam tikslui įgyvendinti, arba tiek laiko, kiek reikia, jei taikoma kokia nors įstatyminė saugojimo prievolė.

3.7 Internetinis seminaras

Prieš dalyvavimą internetiniuose seminaruose arba jų metu galėjote pateikti savo kontaktinius duomenis, pvz., el. pašto adresą. Jūsų duomenis naudosime internetinio seminaro teikimo tikslais. Internetiniai seminarai bus vykdomi per "MS Teams" ar panašią paslaugą, todėl reikės toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Jūsų duomenys gali būti perduoti susijusioms "Henkel" bendrovėms arba platintojams, atsakingiems už atitinkamą regioną ir produktų kategoriją, nes šios susijusios bendrovės arba platintojai rengia internetinį seminarą arba siekiant palengvinti iš internetinio seminaro kylantį pardavimo kontaktą.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant tikslo / teisėto intereso pateikti jums internetinį seminarą, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b arba f punktu.

Jei nedavėte sutikimo dėl ilgesnio saugojimo laikotarpio, pvz., mūsų santykių su klientais valdymo tikslais, mes saugome duomenis ne ilgiau, nei to reikia aukščiau minėtam tikslui pasiekti, arba tiek laiko, kiek reikalaujama, jei taikomas koks nors teisės aktuose nustatytas saugojimo įpareigojimas.

3.8 Apklausos

Jei dalyvaujate apklausoje mūsų svetainėje, mūsų aptarnavimo karštąja linija ar kitur, mes tvarkysime jūsų kontaktinius duomenis, pavyzdžiui, jūsų el. pašto adresą, taip pat jūsų atsakymus ir bet kokią kitą informaciją, kurią nuspręsite pateikti mums atsakydami į apklausą. Apklausos rezultatus naudosime rinkos ir nuomonių tyrimams, kokybės užtikrinimo ir mokymo tikslais, taip pat siekdami gauti papildomų verslo įžvalgų.

Jūsų duomenų neperduosime jokiai trečiajai šaliai, nebent apklausos vykdymo tikslais tai būtų būtina.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra teisėtas, nes (i) duomenų tvarkymas yra būtinas apklausai atlikti, kaip nurodyta BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkte, ir (ii) mes turime viršesnį teisėtą interesą, kaip nurodyta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte, kad, remdamiesi tokia analize ir įžvalgomis, galėtume optimizuoti savo rinkodaros, paslaugų ir pardavimo veiklą. Arba galite būti davę sutikimą dalyvauti apklausoje. Tokiu atveju jūsų pateiktą informaciją tvarkysime remdamiesi jūsų sutikimu, jame nurodytais tikslais ir apimtimi.

Jei nesuteikėte (papildomo) sutikimo dėl ilgesnės saugojimo trukmės, pvz., mūsų santykių su klientais valdymo tikslais, mes saugosime duomenis ne ilgiau, nei to reikia aukščiau minėtam tikslui pasiekti, arba tiek laiko, kiek reikalaujama, jei taikomas koks nors teisės aktuose nustatytas saugojimo įpareigojimas.

3.9 Personalizuota rinkodaros komunikacija ir skaitmeninis turinys

Galbūt davėte sutikimą, kad remiantis toliau aprašyta jūsų asmens duomenų analize, "Henkel" gali susisiekti su jumis personalizuotos rinkodaros tikslais, įskaitant produktų pasiūlymus ir kitus pranešimus apie "Henkel Adhesive Technologies" vienu, keliais ar visais toliau nurodytais kanalais:

 • el. paštu (t. y. naujienlaiškiais ir kitais el. pašto skelbimais, kuriuose pateikiama informacija apie visus "Henkel Adhesive Technologies" produktus ir pasiūlymus);
 • per internetinę reklamą "Facebook" arba "LinkedIn" (t. y. per "Facebook" ir "LinkedIn" rodomą "Henkel" produktų ir renginių, susijusių su "Adhesive Technologies", reklamą);
  Šiuo tikslu jūsų el. pašto adresas ir (arba) naudotojo ID bus perduodami bendrovėms "Meta Platforms Ireland Limited", 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija, ir "LinkedIn Ireland Unlimited Company", Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublinas 2, Airija.
 • (kitose) trečiųjų šalių svetainėse ir programėlėse (t. y. produktų pasiūlymai, skaitmeninis turinys ir "Henkel" paslaugos, taip pat internetinė komunikacija apie "Henkel" produktus ir renginius, susijusius su klijų technologijomis, taip pat trečiųjų šalių svetainėse ir programėlėse).
  Jūsų el. pašto adresas ir (arba) naudotojo ID bus persiunčiami [įrašykite reklamos tinklo teikėjo pavadinimą ir adresą] ir šiuo tikslu.

Atsižvelgdami į jūsų sutikimo apimtį, remdamiesi jūsų sąveikos su mumis, mūsų svetainėmis ir paslaugomis (kaip išsamiau nurodyta toliau) analize, taip pat naudodami slapukus ir panašias technologijas, personalizuosime savo rinkodaros komunikaciją, skaitmenines paslaugas, mažmeninės prekybos veiklą ir internetinę reklamą per pasirinktus kanalus, kad jums ir jūsų atstovaujamai įmonei pateiktume tinkamiausią ir įdomiausią turinį.

Tokiu atveju visų pirma analizuosime jūsų naudojimąsi (1) mūsų naujienlaiškiu ir kitomis el. pašto reklamomis, (2) mūsų interneto svetainėmis, taip pat (3) jūsų ankstesnes sąveikas su mumis, įskaitant jūsų pateiktas užklausas ir skundus bei jūsų ar jūsų įmonės atliktus pirkimus, (4) jūsų dalyvavimą internetiniuose ir neinternetiniuose renginiuose (organizuojamuose mūsų arba trečiosios šalies), (5) jūsų dalyvavimą mūsų internetinėse reklamose mūsų svetainėje, taip pat trečiųjų šalių svetainėse ir programėlėse, ir (6) viešai prieinamą informaciją, esančią jūsų profesionaliuose socialinės žiniasklaidos profiliuose, taip pat anonimizuoti bet kokią tokią informaciją, kad būtų galima toliau analizuoti jūsų sąveiką su mumis, negalint priskirti tokios informacijos jums.

Jūsų asmens duomenų tvarkymą šiame kontekste grindžiame jūsų sutikimu, kaip numatyta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

Savo sutikimą, galiojantį ateityje, galite bet kada atšaukti paspaudę atitinkamą sutikimo atšaukimo hipersaitą arba pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis išsiųsdami laišką ar el. laišką. Jei sutikimą deklaravote per savo asmeninės paskyros nustatymus, sutikimą galite atšaukti panaikindami atitinkamą žymimąjį langelį savo komunikacijos nustatymuose. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui. Jūsų asmens duomenis pirmiau minėtais tikslais tvarkysime tik tol, kol galioja sutikimas, arba tiek laiko, kiek to reikalaujama, jei taikomas koks nors teisės aktuose nustatytas saugojimo įpareigojimas.

3.10 Rinkodaros komunikacija pagal esamus santykius su klientais

Jei jūsų el. pašto adresą gavome dėl prekės ar paslaugos pardavimo, jūsų el. pašto adresą naudosime siųsdami jums pranešimus, susijusius su mūsų pačių panašiomis prekėmis ir paslaugomis, su sąlyga, kad aiškiai sutikote dėl tokio jūsų asmens duomenų naudojimo.

Bet kuriuo metu galite lengvai atšaukti duotą sutikimą gauti tokius pranešimus, kurie galios ateityje, siųsdami el. laišką adresu [datenschutz@henkel.com]. Pareiškus nesutikimą, neatsiranda kitų išlaidų, išskyrus perdavimo išlaidas pagal pagrindinius tarifus.

Jūsų asmens duomenų tvarkymą šiame kontekste grindžiame jūsų sutikimu, kaip numatyta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte, taip pat Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 81 straipsnyje.

Savo sutikimą, galiojantį ateityje, galite bet kada atšaukti paspaudę atitinkamą sutikimo atšaukimo hipersaitą arba pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis išsiųsdami laišką ar el. laišką. Jei sutikimą deklaravote per savo asmeninės paskyros nustatymus, sutikimą galite atšaukti panaikindami atitinkamą žymimąjį langelį savo komunikacijos nustatymuose. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui. Jūsų asmens duomenis pirmiau minėtais tikslais tvarkysime tik tol, kol galioja sutikimas, arba tiek laiko, kiek to reikalaujama, jei taikomas koks nors teisės aktuose nustatytas saugojimo įpareigojimas.

4. Slapukai, pikseliai, pirštų atspaudai ir panašios technologijos

4.1 Bendra informacija ir informacija apie jūsų teisę atšaukti sutikimą

Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai ir panašios technologijos (kartu "slapukai"), kurie saugomi jūsų įrenginyje: griežtai būtinas, funkcinis, našumo ir personalizuotos rinkodaros. Toliau jie paaiškinti išsamiau.

Daugiau informacijos apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus, ypač apie jų saugojimo trukmę, arba pasinaudoti teise bet kada atšaukti savo sutikimą, kuris galios ateityje, taip pat galite rasti skiltyje "Slapukų nustatymai". Ten perkelkite atitinkamą slankiklį į kairę ir spustelėkite "Sutikti su pasirinktais tikslais", jei norite atšaukti savo sutikimą dėl atskirų tikslų, arba spustelėkite "Atmesti", jei norite atšaukti savo sutikimą dėl visų šių tikslų. Tokiu atveju bus naudojami tik tie slapukai, kurie yra techniškai būtini, kad galėtumėte naudotis šia svetaine.

Jūsų sutikimas nustatomas kiekvienai naršyklei ir kompiuteriui. Todėl, jei mūsų svetainėje lankotės namuose ir darbe arba naudodami skirtingas naršykles, sutikimą turite atšaukti su kiekvienu įrenginiu ar naršykle.

"Henkel" toliau aprašytais tikslais tvarkyti su jumis susijusius asmens duomenis pasitelkia specializuotus paslaugų teikėjus, kurie veikia kaip "Henkel" duomenų tvarkytojai pagal BDAR 28 straipsnį arba kaip atskiri duomenų valdytojai. Įmonės, kurios tvarko asmens duomenis kartu su "Henkel" kaip bendri duomenų tvarkytojai pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 26 straipsnį, išvardytos toliau.

4.2 Griežtai būtini slapukai

Griežtai būtini slapukai yra techniškai reikalingi, kad būtų galima naudotis mūsų svetaine (pvz., turinio rodymui, apkrovos balansavimui ir IT saugumui), ir bus naudojami automatiškai. To teisinis pagrindas yra atitinkama nuostata, perkelianti ES Direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių 2002/58/EB 5 straipsnio 3 dalies 2 sakinį į nacionalinę teisę toje jurisdikcijoje, kurioje įsteigta ir (ar) veikia "Henkel", pavyzdžiui, Lietuvoje Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 77 straipsnio 1 dalis, o su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymui šiuo tikslu - Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

4.3 Funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai naudojami siekiant suteikti jums funkcijas, kurios nėra būtinos, bet leidžia patogiau ir asmeniškiau naudotis mūsų svetaine, pvz., išsaugant ir analizuojant jūsų nuostatas, įrašus ir nustatymus, pvz., pasirinktą kalbą. Jei neleisite naudoti funkcinių slapukų, šios funkcijos gali būti nesuteiktos arba veikti netinkamai.

Teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas (tiek, kiek jis duotas). To teisinis pagrindas yra atitinkama nuostata,  perkelianti ES Direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių 2002/58/EB 5 straipsnio 3 dalies 1 sakinį į nacionalinę teisę toje jurisdikcijoje, kurioje įsteigta ir (ar) veikia "Henkel", pavyzdžiui, Lietuvoje  Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 78 straipsnio 1 dalis, o su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymui šiuo tikslu - BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

4.4 Veikimo slapukai

Veikimo slapukai naudojami analizuojant jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, siekiant įvertinti ir pagerinti mūsų svetainės našumą bei jūsų naudojimo patirtį. Šiuo tikslu ypač analizuojami jūsų apsilankymai, veikla ir sąveika mūsų ir kitose svetainėse, taip pat informacija apie jūsų naršyklę ir įrenginį, kuri naudojama pseudoniminei statistikai kurti. Tai padeda mums, pavyzdžiui, sužinoti, kurie mūsų svetainės puslapiai yra populiariausi ir mažiausiai populiarūs, matyti, kaip naudotojai juda po svetainę, taip pat atlikti bandymus ir, remiantis jais, generuoti verslo įžvalgas, kad galėtume optimizuoti savo pardavimų veiklą.

Mūsų interneto svetainėse, skirtose verslo klientams, jūsų duomenys taip pat gali būti naudojami analizuojant, kurioje įmonėje dirbate, siekiant palaikyti mūsų informaciją apie verslo subjektus, su kuriais galbūt jau palaikome verslo santykius arba kurie domisi mūsų produktais ir paslaugomis. Šiuo tikslu jūsų duomenys taip pat gali būti lyginami ir derinami su mūsų partnerio "Dun & Bradstreet" duomenimis, kaip aprašyta toliau.

Be to, jūsų duomenys taip pat gali būti naudojami ir analizuojami siekiant sekti, kaip interneto parduotuvėse perkate mūsų produktus, ypač siekiant suprasti, kurie (grupės) svetainės lankytojai (1) perka kokios rūšies produktus ir (2) iš kur jie juos perka (t. y. iš kurios e. parduotuvės), taip pat analizuoti, kuriose kitose parduotuvėse buvo lankomasi.

Teisinis pagrindas tam yra jūsų sutikimas (tiek, kiek jis duotas). To teisinis pagrindas yra  atitinkama nuostata, perkelianti ES Direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių 2002/58/EB 5 straipsnio 3 dalies 1 sakinį į nacionalinę teisę toje jurisdikcijoje, kurioje įsteigta ir (ar) veikia "Henkel", pavyzdžiui, Lietuvoje  Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 78 straipsnio 1 dalis, o su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymui šiuo tikslu - BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Veikimo slapukai naudojami žemiau nurodytų priemonių kontekste. Atitinkamame aprašyme taip pat informuojame, kaip konkrečiai galite atšaukti savo sutikimą dėl atitinkamos priemonės. Jūsų teisė atšaukti sutikimą vienu ar visais šiame skyriuje nurodytais tikslais, išlieka nepakitusi.

 

 • Dun & Bradstreet Direct+

Jei davėte sutikimą, šioje svetainėje naudojama "Dun & Bradstreet Direct+" paslauga, kurią teikia "Dun & Bradstreet Deutschland GmbH", Robert Bosch Straße 11, 64293 Darmstadt, Ger-many (toliau - D&B). Ši priemonė leidžia mums identifikuoti ir analizuoti svetainės lankytojus, ypač suteikiant mums informacijos apie lankytojus, veikiančius kitų įmonių, su kuriomis jau turime verslo reikalų arba galimai norime užmegzti verslo santykius, vardu.

Šiuo tikslu D&B sukuria slapuką jūsų interneto naršyklėje, kai lankotės mūsų svetainėje. Slapukas renka informaciją, susijusią su jūsų apsilankymu mūsų interneto svetainėje, o D&B įvertina pateiktus duomenis pagal savo duomenų bazėje esančius duomenis ir naudoja patentuotą algoritmą, kad nustatytų už kiekvieno interneto svetainės lankytojo stovinčius subjektus ir informaciją apie juos. Šiuo atžvilgiu mes - per D&B - galime tvarkyti asmeninę informaciją apie jus, pavyzdžiui: jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresus, darbdavių pavadinimus, kontaktinius duomenis, pareigų pavadinimus, įmonės adresą, mokslo laipsnį ir kvalifikaciją, vadinamąjį D-U-N-S numerį (unikalų devynių skaitmenų skaitmeninį identifikatorių, skirtą vienam verslo subjektui); verslo tipą; IP adresą ir slapukų duomenis.

Šią informaciją naudosime siekdami identifikuoti verslo subjektus, su kuriais jau vykdome verslą arba galbūt norime užmegzti verslo santykius, praturtinti turimą informaciją apie verslo subjektus ir stebėti verslo subjektų pokyčius, kad atitinkama verslo informacija būtų atnaujinta.

Daugiau informacijos apie privatumą D&B paslaugose rasite adresu: https://www.dnb.com/de-de/datenschutz/downloadbereich/.

Atšaukti sutikimą:

Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kuris galioja ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje, skiltyje "Slapukų nustatymai".

4.5 Personalizuoti rinkodaros slapukai

Personalizuotus rinkodaros slapukus galime naudoti mes ir mūsų reklamos partneriai, nurodyti be-low, iš kurių kai kurie veikia kaip atskiri valdytojai arba kartu su mumis kaip bendri valdytojai. Šiuos slapukus galime naudoti mes ir mūsų partneriai, kad sudarytume jūsų interesų, elgsenos ir savybių profilį ir galėtume jums rodyti atitinkamą reklamą mūsų svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, pavyzdžiui, interneto svetainėse, socialinės žiniasklaidos platformose ir (mobiliosiose) programėlėse, kurias taip pat gali teikti trečiosios šalys. Šiuo tikslu ypač analizuojama jūsų naudojimo elgsena (taip pat ir kitose svetainėse, socialinės žiniasklaidos platformose ir programėlėse), įskaitant jūsų sąveiką su turiniu ir reklamomis, jūsų įvestą informaciją (pvz., formose ir apklausose), profesinę informaciją apie jus (kuri, be kita ko, renkama iš "LinkedIn"), taip pat informaciją apie jūsų įrenginį ir jūsų buvimo vietą. Šie duomenys taip pat gali būti naudojami reklamos kampanijoms optimizuoti ir jų sėkmei įvertinti.

Be to, šie duomenys gali būti naudojami siekiant nustatyti, ar naudojate skirtingus įrenginius, ir susieti juos tarpusavyje, ypač siekiant sujungti šiais skirtingais įrenginiais apie jus surinktus duomenis, taip pat siekiant rodyti (personalizuotas) reklamos kampanijas ir įvertinti reklamos sėkmę įvairiuose įrenginiuose.

Jūsų duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant nustatyti, ar kiti įrenginiai gali būti priskirti jūsų namų ūkiui, ir tokiu atveju gali būti sujungti su jūsų namų ūkio narių duomenimis šiame skirsnyje aprašytais tikslais, susijusiais su personalizuota rinkodara, ypač siekiant rodyti (personalizuotą) reklamą jūsų namų ūkiui priskirtuose įrenginiuose.

Jei neleisite naudoti slapukų suasmenintai rinkodarai, ypač galite susidurti su reklama, kuri jums gali būti mažiau aktuali.

Teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas (tiek, kiek jis duotas). To teisinis pagrindas yra  atitinkama nuostata, perkelianti ES Direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių 2002/58/EB 5 straipsnio 3 dalies 1 sakinį į nacionalinę teisę toje jurisdikcijoje, kurioje įsteigta ir (ar) veikia "Henkel", pavyzdžiui, Lietuvoje  Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 78 straipsnio 1 dalis, o su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymui šiuo tikslu - BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Personalizuoti rinkodaros slapukai naudojami šių priemonių kontekste. Atitinkamame aprašyme taip pat informuojame, kaip konkrečiai galite atšaukti savo sutikimą dėl atitinkamos priemonės. Jūsų teisė atšaukti sutikimą dėl vieno ar visų pirmiau aprašytų šiame skyriuje nurodytų tikslų išlieka nepakitusi.

 

 • Adobe Analytics

Jei sutikote, šioje svetainėje naudojama "Adobe Analytics", interneto analizės paslauga, kurią teikia "Adobe Systems Software Ireland Limited" (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublinas 24, Airija) ("Adobe"), siekiant analizuoti šios svetainės naudojimą.

Šiuo tikslu jūsų įrenginyje įdiegiami slapukai. Šie slapukai renka tokius duomenis, kaip naršyklės ir įrenginio informacija, jūsų IP adresas, aplankytos interneto svetainės, serverio užklausos data ir laikas, kad būtų galima įvertinti jūsų naudojimąsi svetaine, rengti svetainės veiklos ataskaitas svetainės operatoriams ir teikti kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir interneto naudojimu, svetainės teikėjui, taip pat informaciją apie naudotojų sąveiką su skelbimais (tekstinio skelbimo paspaudimą arba vaizdo skelbimo peržiūrą).

Įdiegėme "Adobe Analytics" taip, kad paskutinis jūsų IP adreso oktetas (paskutinė dalis) būtų iš karto užtušuojamas, kai renkamas IP adresas ir tai bet kuriuo atveju atliekama prieš bet kokį tolesnį IP adreso apdorojimą. Statistinės analizės tikslais bus galima gauti tik apytikslę lokalizaciją.

Surinktus duomenis "Henkel" naudos šiai svetainei ir kampanijoms optimizuoti, pakartotinai nukreipti ir personalizuoti skelbimus. Šiuo tikslu jūsų įrenginyje saugomi slapukai leidžia pakartotinai nukreipti jus į mūsų ir trečiųjų šalių svetaines. Šiuo tikslu jūsų naršyklė identifikuojama reklamos pateikimo metu ir priskiriama tikslinei grupei. Ši informacija naudojama siekiant rodyti jums aktualius ir įdomius skelbimus.

Daugiau informacijos apie privatumą "Adobe" paslaugose rasite čia: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Atšaukti sutikimą:

Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą, galiojantį ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje, skiltyje "Slapukų nustatymai".

 

 • Google Analytics

Jei davėte sutikimą, šioje svetainėje naudojama "Google Analytics" - žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia "Google Ireland Ltd.". (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija) ir "Google LLC" (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV) (toliau - "Google") šios svetainės naudojimo analizės tikslais.

Šiuo tikslu jūsų įrenginyje įdiegiamas slapukas. Šis slapukas renka tokius duomenis, kaip naršyklės ir įrenginio informacija, jūsų IP adresas, aplankytos interneto svetainės, serverio užklausos data ir laikas, kad būtų galima įvertinti, kaip naudojatės šia svetaine, rengti ataskaitas apie svetainės veiklą svetainės operatoriams ir teikti kitas su svetainės veikla ir naudojimusi internetu susijusias paslaugas svetainės teikėjui. Slapukas taip pat renka informaciją apie naudotojų sąveikas su reklamomis (teksto reklamos paspaudimą arba vaizdo reklamos peržiūrą).

Surinktus duomenis "Henkel" naudos šiai svetainei ir kampanijoms optimizuoti, pakartotinai nukreipti ir personalizuoti skelbimus. Šiuo tikslu jūsų įrenginyje saugomi "Google" slapukai leidžia pakartotinai nukreipti jus, viena vertus, (pvz., "Google Ads" apimtyje) "Google" interneto svetainėse ir, kita vertus, (pvz., "Google Campaign Manager 360" apimtyje) mūsų interneto svetainėse ir - priklausomai nuo jūsų interesų - kai lankotės kitų partnerių interneto svetainėse. Šiuo tikslu reklamos pateikimo metu jūsų naršyklė identifikuojama ir priskiriama tikslinei grupei. Ši informacija naudojama, kad jums būtų rodomi aktualūs ir įdomūs skelbimai.

Įdiegėme "Google Analytics" taip, kad jūsų IP adreso paskutinis oktetas (paskutinė dalis) būtų iš karto užtušuotas, kai IP adresas renkamas ES arba EEE. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas siunčiamas "Google" tarnyboms JAV ir sutrumpinamas.

Daugiau informacijos apie privatumą "Google" paslaugose rasite čia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Atšaukti sutikimą:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kuris galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje, skiltyje "Slapukų nustatymai". Jei apskritai sutinkate su slapukų naudojimu, tačiau jums nepatinka "Google Analytics" slapukų naudojimas, galite pasinaudoti šia nuoroda (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) ir atsisiųsti bei įdiegti naršyklės priedą, kad išjungtumėte "Google Analytics" duomenų (slapukų ir IP adreso) rinkimą ir naudojimą.

 

 • Adobe Target

Jei davėte sutikimą, šioje svetainėje naudojama "Adobe Target" - žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia "Adobe Systems Software Ireland Limited" (4-6 Riverwalk, City West Business Cam-pus, Saggart, Dublinas 24, Airija) ("Adobe") naudotojų analizės ir A/B testavimo tikslais.

Šiuo tikslu jūsų įrenginyje įdiegiamas slapukas. Šis slapukas renka duomenis, pavyzdžiui, naršyklės ir įrenginio informaciją, jūsų sąveiką su svetaine (pvz., spustelėtus skelbimus ir produktus), jūsų IP adresą, aplankytas svetaines, serverio užklausos datą ir laiką, siekiant įvertinti, kaip naudojatės svetaine, atlikti mūsų svetainių bandymus (ypač A/B bandymus) ir dinamiškai pateikti personalizuotą turinį, kai lankotės mūsų svetainėje.

Slapukų surinkta informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine bus perduodama "Adobe" ir saugoma mūsų vardu. Įdiegėme "Adobe Target" taip, kad jūsų IP adreso paskutinis oktetas (paskutinė dalis) būtų iš karto užtušuotas, kai renkamas IP adresas ir tai bet kuriuo atveju atliekama prieš bet kokį tolesnį IP adreso apdorojimą. Statistinės analizės tikslais bus galima nustatyti tik apytikslę vietą.

Daugiau informacijos apie privatumą "Adobe" paslaugose rasite čia: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Atšaukti sutikimą:

Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kuris galioja ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje, skiltyje "Slapukų nustatymai". Jei apskritai sutinkate su slapukų naudojimu, tačiau jums nepatinka "Adobe Target" slapukų naudojimas, galite pasinaudoti šia nuoroda (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) ir išjungti "Adobe" duomenų rinkimą ir naudojimą.

 

 • Adobe Marketo Munchkin

Jei sutikote, šioje svetainėje naudojamas "Adobe Marketo Munchkin" - JavaScript sekimo kodas, kurį rinkodaros kampanijų optimizavimo tikslais teikia "Marketo EMEA Ltd.", Cairn House, South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18, Airija ("Marketo").

Šiuo tikslu jūsų įrenginyje įdiegiamas slapukas. Šis slapukas renka tokius duomenis, kaip naršyklės ir įrenginio informacija, jūsų sąveika su svetaine (pvz., reklama ir produktais), jūsų IP adresas, aplankytos svetainės, geolokaciniai duomenys, išvesti iš IP paieškos, serverio užklausos data ir laikas bei duomenys, surinkti pildant formas. Pateikti duomenys saugomi ir tiesiogiai apdorojami "Marketo", todėl galime naudoti šią informaciją tikslinių grupių kūrimui, interesų segmentavimui, vadovų generavimui, patirties optimizavimui ir optimizuotoms bei personalizuotoms rinkodaros kampanijoms teikti.

Slapukų surinkta informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine bus perduodama į "Marketo" ir saugoma mūsų vardu.

Daugiau informacijos apie privatumą "Marketo" paslaugose rasite čia: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Atšaukti sutikimą:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kuris galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje, skiltyje "Slapukų nustatymai".

 

 • Microsoft Advertising (buvusi BingAds)

Jei davėte sutikimą, šioje svetainėje naudojama "Microsoft Advertising" - paslauga, kurią teikia "Microsoft Ireland Operations Limited" One Microsoft Place, South County Business Park, Leopards town, Dublin 18 ("Microsoft"), kad "Microsoft" reklamos tinkle jums pateiktų suasmenintus ir optimizuotus skelbimus. Daugiau informacijos apie "Microsoft" duomenų tvarkymą šiuo atžvilgiu rasite čia: https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en-us/53056#!.

"Microsoft" reklamos tikslais jūsų prietaise įdiegiamas slapukas. Būtina sąlyga yra ta, kad į mūsų svetainę patekote per "Microsoft Advertising" reklamą. Naudodama šį slapuką "Microsoft" apdoroja jūsų įrenginyje surinktą informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine, sąveiką su mūsų svetaine ir reklamos priemonėmis, taip pat jūsų IP adresą, slapuko identifikatorių, naršyklės informaciją, jūsų anksčiau lankytas svetaines ir prieigos datą bei laiką, kad galėtų analizuoti ir vizualizuoti mūsų reklamos pasiekiamumo matavimą ir rodyti personalizuotą reklamą ("Microsoft Advertising" naudotojo duomenys; daugiau apie apdorojamus duomenis aprašyta čia: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-advertising-agreement, 8 skirsnis). Šiuo tikslu taip pat galima nustatyti, ar skirtingi galiniai įrenginiai priklauso jums arba jūsų namų ūkiui. Naudojant "Konversijų stebėjimą", galima stebėti konversijų tikslus, pavyzdžiui, pirkimus, registracijas ir atsisiuntimus. Naudojant "pakartotinę rinkodarą", mūsų svetainės naudotojus galima pakartotinai identifikuoti ir atpažinti kitose "Microsoft" reklamos tinklo svetainėse (pvz., "Bing" arba "Yahoo Search") ir rodyti jiems jų interesus atitinkančią reklamą.

Daugiau informacijos apie privatumą "Microsoft" paslaugose rasite čia: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Atšaukti sutikimą:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kuris galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje, skiltyje "Slapukų nustatymai". Jei apskritai sutinkate su slapukų naudojimu, bet vis dėlto nenorite gauti personalizuotos "Microsoft" reklamos, informaciją apie tai, kaip individualiai koreguoti "Microsoft" reklamos nustatymus, rasite šioje nuorodoje: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/personalized-ads.

 

 • Google Campaign Manager 360 (anksčiau DoubleClick)

Jei sutikote, naudodamiesi "Google Campaign Manager 360" ("Campaign Manager") naudojame "Google LLC", 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ("Google"), teikiamą paslaugą, kad galėtume rodyti jums tinkamus skelbimus.

Šiuo tikslu "Google", naudodama jūsų IP adresą, jūsų įrenginyje įdiegia slapuką. Be IP adreso, naršyklės ir įrenginio informacijos, aplankytų svetainių ir apsilankymo laiko, šis slapukas taip pat renka informaciją apie jūsų naršyklėje rodomą reklamą ir apie tai, kurias reklamas spustelėjote. Tai leidžia "Google" ir jos partnerių svetainėms rodyti su interesais susijusius skelbimus, atsižvelgiant į ankstesnius apsilankymus "Henkel" puslapiuose ar kitose svetainėse. Kampanijos valdytojo slapukuose naudojamas jūsų naršyklei priskirtas pseudoniminis identifikacinis numeris, kuriuo tikrinami ekrane rodomi ir patrauklūs skelbimai. Šiuo tikslu jūsų naršyklė identifikuojama, kai rodomi skelbimai, ir priskiriama tikslinei grupei. Taigi "Google" jūsų įrenginyje saugomi slapukai leidžia nukreipti jus, viena vertus, (pvz., "Google Ads" apimtyje) "Google" interneto svetainėse ir, kita vertus, (pvz., "Google Campaign Manager 360" apimtyje) mūsų interneto svetainėse ir - priklausomai nuo jūsų interesų - kai lankotės kitų partnerių interneto svetainėse.

Ši informacija taip pat bus naudojama siekiant įvertinti, kaip naudojatės svetaine, rengti svetainių veiklos ataskaitas svetainių operatoriams ir teikti kitas su svetainių veikla ir naudojimusi internetu susijusias paslaugas.

"Campaign Manager" sistemoje naudojame konversijų stebėjimo sistemą "Floodlight", kad galėtume stebėti ir teikti ataskaitas apie konversijas po to, kai naudotojai sąveikauja su viena iš mūsų "Google" rodymo ar paieškos reklamų. Tam "Google" jūsų įrenginyje įdiegia slapuką. Sistema "Floodlight" seka naudotojo veiklą mūsų arba trečiosios šalies svetainėje po to, kai naudotojas spustelėjo "Google" skelbimą, ir atpažįsta arba pakartotinai identifikuoja naudotojus pagal jų naudotojo ID. Šią informaciją "Floodlight" gali naudoti konversijų priskyrimui. Bendrovė "Floodlight" taip pat skaičiuoja konversijas skirtingose aplinkose (pvz., naudotojas spusteli mokamos paieškos skelbimą mobiliajame įrenginyje, bet konvertuoja iš stacionaraus kompiuterio), naudodama - pagal "Google" - įvairius suvestinių ir anoniminių duomenų šaltinius. 

Daugiau informacijos apie privatumą "Google" paslaugose rasite čia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Atšaukti sutikimą:

Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kuris galioja ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje, skiltyje "Slapukų nustatymai". Jei apskritai sutinkate su slapukų naudojimu, tačiau jums nepatinka "Google" kampanijos slapukų naudojimas, galite pasinaudoti šia nuoroda (www.google.com/settings/ads/onweb) ir išjungti "Google" kampanijos valdytojo paslaugą.

 

 • Google Reklamos

Jei sutikote, šioje svetainėje naudojama "Google Ads" - paslauga, kurią teikia "Google Ireland Ltd", Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija ("Google"), reklamos priemonių efektyvumo vertinimo ir pakartotinio kreipimosi į jus tikslais.

Kai lankotės mūsų svetainėje, "Google Ads" jūsų įrenginyje įdiegia slapuką. Naudodama šį slapuką "Google" apdoroja jūsų įrenginio sukurtą informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine, sąveiką su mūsų svetaine ir reklamos priemonėmis, taip pat jūsų IP adresą, naršyklės informaciją, jūsų anksčiau lankytas svetaines ir prisijungimo datą bei laiką, kad galėtų analizuoti ir vizualizuoti mūsų reklamos pasiekiamumo matavimą ir rodyti personalizuotą reklamą. Šiuo tikslu taip pat galima nustatyti, ar skirtingi galiniai įrenginiai priklauso jums arba jūsų namų ūkiui. Naudojant "pakartotinę rinkodarą", mūsų svetainės naudotojai gali būti pakartotinai identifikuojami ir atpažįstami kitose "Google" reklamos tinklo svetainėse (pvz., "Google" paieškoje arba "YouTube") ir jiems gali būti rodomi jų interesus atitinkantys skelbimai.

Daugiau informacijos apie privatumą "Google" paslaugose rasite čia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Atšaukti sutikimą:

Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą, galiojantį ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje, skiltyje "Slapukų nustatymai". Jei apskritai sutinkate su slapukų naudojimu, tačiau nenorite gauti personalizuotos "Google" reklamos, informaciją apie tai, kaip individualiai koreguoti "Google" reklamos nustatymus, rasite šioje nuorodoje (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Taip pat galite įdiegti atsisakymo įskiepį (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

 

 • Meta Pixel

Jei sutikote, naudojame "Meta Pixel", kurį teikia "Meta Platforms Ireland Limited" (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija) ("Meta"). Šis įrankis leidžia mums analizuoti ir personalizuoti skelbimus pagal jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, kad galėtume pateikti specialiai jums pritaikytus skelbimus. Šiuo tikslu "Meta Pixel" renka jūsų IP adresą, naršyklės informaciją, apsilankymus ir veiksmus, kuriuos atliekate mūsų svetainėse, "Facebook-ID" ir serverio užklausos datą bei laiką. Daugiau informacijos apie duomenis, kuriais dalijatės su mumis naudodamiesi "Facebook" / "Meta Business Tools" priemonėmis, pavyzdžiui, "Pixel", žr. 1 a. "Facebook" verslo priemonių sąlygų skirsnį (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Surinkti duomenys naudojami siekiant optimizuoti kampanijas ir sukurti pasirinktines auditorijas, kurios yra "Facebook" ir "Instagram" naudotojų grupės pagal tuos surinktus duomenis, kad būtų galima nukreipti reklamos kampanijas "Facebook" ir "Instagram" ("Facebook" ir "Instagram Ads"). Šiuo tikslu taip pat galima nustatyti, ar skirtingi galiniai įrenginiai priklauso jums arba jūsų namų ūkiui.

Tiek, kiek renkame duomenis apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, optimizuojame personalizuotas reklamos kampanijas ir kuriame pritaikytas auditorijas, veikiame kaip bendras duomenų valdytojas kartu su "Meta Platforms Ireland Limited", 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija, pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 26 straipsnį. Šiuo klausimu su "Meta" sudarėme susitarimą, kurį galima rasti čia: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum ("Duomenų valdytojo papildymas"). Susitarime nustatytos atitinkamos funkcijos ir atsakomybė už Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytų prievolių, susijusių su bendra kontrole, laikymąsi.

Reikalaujamą informaciją pagal BDAR 13 straipsnio 1 dalies a ir b punktus dėl duomenų tvarkymo kaip bendrų duomenų valdytojų galima rasti "Meta" privatumo politikoje čia: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Su "Meta" susitarėme, kad "Meta" yra kontaktinis asmuo, galintis pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15-20 straipsnius, kiek tai susiję su duomenų tvarkymo veiksmais vykdant bendrą duomenų valdymą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip "Meta" tvarko asmens duomenis, įskaitant teisinį pagrindą ir papildomą informaciją apie duomenų subjektų teises, rasite čia: https://www.facebook.com/about/privacy.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir saugojimo laikotarpį, susijusį su "Meta Pixel", galima rasti adresu: https://www.facebook.com/privacy/explanation ir https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Atšaukti sutikimą:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kuris galioja ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje, skiltyje "Slapukų nustatymai". Galite koreguoti savo reklamos nustatymus pakeisdami naršyklės nustatymus arba savo "Facebook" nustatymus, jei nenorite gauti "Facebook" interesais pagrįstų reklamų (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

 

 • Pinterest Pixel

Jei sutikote, svetainė naudoja socialinio tinklo "Pinterest" ("Pinterest Europe Ltd.", Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Airija) konversijų stebėjimo technologiją, kad šios svetainės lankytojams, kurie jau susidomėjo mūsų svetaine ir turiniu / pasiūlymais arba kurie turi tam tikrų savybių (pvz., domisi tam tikromis temomis ar produktais, nustatytomis pagal lankomų svetainių bazę) ir yra "Pinterest" nariai, būtų rodomi atitinkami skelbimai ir pasiūlymai "Pinterest" svetainėje.

Šiuo tikslu mūsų svetainėse integruotas vadinamasis "Pinterest" konversijų stebėjimo pikselis. Pikselis generuoja slapuką, kuriame išsaugomas jūsų IP adresas, naršyklės ir įrenginio informacija, apsilankymai ir veiksmai, kuriuos atliekate mūsų svetainėse, taip pat serverio užklausos data ir laikas. Daugiau informacijos rasite "Pinterest reklamos paslaugų sutarties A priede: Pinterest duomenų dalijimosi priedas" (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Naudodama "Pinterest" slapuką, "Pinterest" gali nustatyti mūsų svetainės lankytojus kaip tikslinę grupę, kuriai bus rodomi skelbimai (vadinamieji "Pinterest" skelbimai). Jei, pavyzdžiui, mūsų svetainėje parodėte susidomėjimą mūsų produktais, jums gali būti rodomas mūsų produktų skelbimas "Pinterest". Naudodami "Pinterest" slapuką taip pat galime stebėti "Pinterest" skelbimų veiksmingumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais, matydami, ar paspaudę "Pinterest" skelbimą vartotojai buvo nukreipti į mūsų svetainę (vadinamoji "konversija").

Tiek, kiek mes ir "Pinterest" renkame ir dalijamės vadinamaisiais "veiklos duomenimis" (pvz., pardavimų neprisijungus prie interneto matavimo arba mobiliųjų matavimo partnerių integracijos), mes ir "Pinterest" ("Pinterest Europe Ltd.", Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublinas 2, Airija) veikiame kaip bendri duomenų valdytojai pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 26 straipsnį. Šiuo atžvilgiu su "Pinterest" sudarėme susitarimą, kurį galite rasti čia, "B priede": https://business.pinterest.com/en-gb/pinterest-advertising-services-agreement/germany/ ("JCA"). Susitarime nustatomos atitinkamos funkcijos ir atsakomybė, siekiant įvykdyti bendro duomenų valdytojo prievolę pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Reikalaujamą informaciją pagal BDAR 13 straipsnio 1 dalies a ir b punktus dėl duomenų tvarkymo kaip bendrų duomenų valdytojų galima rasti "Pinterest" privatumo politikoje čia: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Su "Pinterest" susitarėme, kad "Pinterest" veikia kaip kontaktinis asmuo, kuris naudojasi duomenų subjekto teisėmis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15-20 straipsnius, kiek tai susiję su duomenų tvarkymo veikla vykdant bendrą duomenų valdymą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip "Pinterest" tvarko asmens duomenis, įskaitant teisinį pagrindą ir papildomą informaciją apie duomenų subjektų teises, rasite čia: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir saugojimo laikotarpį "Pinterest" galima rasti adresu: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Atšaukti sutikimą:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, galiojantį ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje, skiltyje "Slapukų nustatymai". Jei nenorite gauti "Pinterest" reklamų pagal interesus, galite koreguoti savo reklamos nustatymus pakeisdami naršyklės nustatymus arba "Pinterest" nustatymus (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

 

 • LinkedIn Insight Žyma

Jei sutikote, šioje svetainėje naudojama "LinkedIn Insight Tag" - paslauga, kurią teikia "LinkedIn Ireland Unlimited Company", Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Airija ("LinkedIn"). Ši priemonė leidžia mums analizuoti ir personalizuoti skelbimus, atsižvelgiant į jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ir skelbimais, kad galėtume pateikti specialiai jums pritaikytus skelbimus.

Šiuo tikslu "LinkedIn Insight Tag" sukuria slapuką jūsų interneto naršyklėje, kai lankotės mūsų svetainėje. Slapukas renka informaciją, susijusią su jūsų "LinkedIn" profiliu ir jūsų apsilankymu mūsų svetainėje, pvz: URL, nukreipimo URL, IP adresą, "LinkedIn" nario identifikatorius, įrenginio ir naršyklės charakteristikas, laiko žymas, puslapių peržiūrą, apibendrintą demografinę informaciją (pvz., pareigų pavadinimą, karjeros lygį, pramonės šaką, vietovę, šalį), anksčiau lankytas svetaines ir jūsų sąveiką su mūsų reklamomis ir mūsų svetaine, siekiant stebėti ir analizuoti mūsų reklamų pasiekiamumą, veiksmus, atliktus mūsų svetainėje po to, kai reklama buvo peržiūrėta arba spustelėta (konversijų stebėjimas), rodyti personalizuotas reklamas ir optimizuoti mūsų "LinkedIn" rinkodaros kampanijas. Konversijų stebėjimas taip pat gali būti atliekamas įvairiuose įrenginiuose (pvz., iš kompiuterio į planšetinį kompiuterį). Be to, "LinkedIn Insight Tag" siūlo pakartotinio nukreipimo funkciją, kuri leidžia mums pakartotinai nukreipti "LinkedIn" narius, kurie lankosi mūsų svetainėje, ir rodyti tikslinę reklamą lankytojams ne mūsų svetainėje.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir saugojimo laikotarpį, susijusį su "LinkedIn", galima rasti adresu: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy ir https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Atšaukti sutikimą:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, galiojantį ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje, skiltyje "Slapukų nustatymai". Galite koreguoti savo skelbimų nuostatas pakeisdami naršyklės nustatymus arba "LinkedIn" nustatymus, jei nenorite gauti interesais pagrįstų skelbimų "LinkedIn" (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427426/manage-your-linkedin-ads-settings?lang=en). 

5. Socialinės medijos įskiepių naudojimas

Socialinės žiniasklaidos turinio valdymo paslaugos, pavyzdžiui, slapukai ir įvairių socialinės žiniasklaidos tinklų įskiepiai, yra įterpti į mūsų tinklalapius. Susijusias paslaugas teikia atitinkamos įmonės (toliau - paslaugų teikėjai). Šių paslaugų paskirtis - suteikti jums galimybę peržiūrėti ir dalytis mūsų turiniu su savo draugais ir profesiniais tinklais. Šie paslaugų teikėjai yra šie:

 • "Facebook" Europos Sąjungoje valdo "Meta Platforms Ireland Limited", 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija ("Facebook"). Norėdami apžvelgti "Facebook" papildinius ir jų išvaizdą, eikite į: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
 • Twitter" valdo "Twitter Inc.", 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, JAV ("Twitter"). Norėdami apžvelgti "Twitter" mygtukus ir jų išvaizdą, eikite į: https://twitter.com/about/resources/buttons.
 • Europos Sąjungoje "YouTube" teikia "Google Ireland Limited", Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija ("Google"). Norėdami apžvelgti "YouTube" įskiepius, eikite į: https://developers.google.com/youtube/documentation.   
 • ES teritorijoje "Instagram" teikia "Meta Platforms Ireland Limited", 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Airija ("Instagram"). Norėdami apžvelgti "Instagram" įskiepius ir jų išvaizdą, eikite į: https://developers.facebook.com/docs/instagram
 • LinkedIn teikia "LinkedIn Ireland Unlimited Company", Wilton Place, Dublinas 2, Airija ("LinkedIn"). Norėdami apžvelgti "LinkedIn" įskiepius ir jų išvaizdą, eikite į: https://developer.linkedin.com/plugins#.

Siekiant padidinti jūsų duomenims teikiamą apsaugą, kai lankotės mūsų tinklalapiuose, šie įskiepiai įdiegti kaip "2 paspaudimų mygtukai". Tokia integracijos forma užtikrina, kad iš mūsų svetainės puslapio, kuriame yra tokių įskiepių, patekę į puslapį, automatiškai neprisijungsite prie paslaugų teikėjų serverių. Tik įjungus įskiepius naršyklė inicijuoja duomenų perdavimą paslaugų teikėjų serveriams. Tuomet atitinkamas paslaugų teikėjas perduoda įvairių papildinių turinį tiesiai į jūsų naršyklę ir tada jis rodomas jūsų ekrane.

Socialinės medijos įrankis paslaugų teikėjui perduoda jūsų anksčiau aplankytas svetaines, jūsų IP adresą, naršyklės informaciją, serverio užklausos datą ir laiką. Pasinaudojus bet kuria socialinės medijos funkcija (pvz., paspaudus mygtuką "Dalytis", palikus komentarą), naršyklė taip pat perduoda šią informaciją tiesiogiai paslaugų teikėjui, kad šis ją išsaugotų. Šie paslaugų teikėjai gali naudoti jūsų duomenis savo tikslais, pavyzdžiui, analizės, rinkodaros, profiliavimo ir jūsų duomenų susiejimo su kitais apie jus surinktais duomenimis (pvz., per jūsų naudotojo paskyrą atitinkamame paslaugų teikėjui) tikslais, net jei nesate prisijungę prie savo socialinės žiniasklaidos paskyros.

Atkreipkite dėmesį: paslaugų teikėjai gali tvarkyti duomenis iš dalies ir už ES / EEE ribų esančiose šalyse, kuriose neužtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis, įskaitant JAV, jei paslaugų teikėjas nėra ES ir JAV duomenų privatumo sistemos dalyvis.

Tokį jūsų duomenų tvarkymą ir naudojimą (jei taikoma, įskaitant bet kokį tiesioginį "Henkel" duomenų perdavimą paslaugų teikėjams, esantiems už ES/EEE ribų) grindžiame BDAR 6 straipsnio 1 dalies b arba f punktu, nes tai yra būtina, kad jums būtų suteikta ši funkcija, kai nuspręsite sąveikauti su šioje svetainėje įdiegtu socialinės žiniasklaidos įskiepiu.

Daugiau informacijos apie paslaugų teikėjų renkamus ir naudojamus duomenis, ypač apie paslaugų teikėjų įgyvendinamas priemones, susijusias su asmens duomenų perdavimu už ES/EEE ribų, ir apie jūsų teises bei galimybes apsaugoti savo privatumą rasite paslaugų teikėjų duomenų apsaugos ir privatumo politikose:

6. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

 • Teisė susipažinti su informacija. Turite teisę bet kuriuo metu paprašyti informacijos apie mūsų tvarkomus asmens duomenis tiek, kiek jie yra susiję su Jumis, ir bet kuriuo metu, pagal BDAR 15 straipsnį, gauti šią informaciją. Šiuo tikslu užklausą galite siųsti paštu arba el. paštu nurodytu kontaktiniu adresu.
 • Teisė ištaisyti neteisingus duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes nedelsdami ištaisytume Jūsų asmens duomenis pagal BDAR 16 straipsnį, jei duomenys yra neteisingi. Susisiekite su mumis nurodytu adresu.
 • Teisė pašalinti/ ištrinti duomenis. Jūs turite teisę BDAR 17 straipsnyje aprašytomis sąlygomis reikalauti, kad ištrintume Jums rūpimus asmens duomenis. Šiose sąlygose visų pirma numatyta teisė ištrinti duomenis, jeigu asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi, ir neteisėto duomenų tvarkymo, atšaukimo arba prievolės ištrinti duomenis pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės, kurios teisės aktai mums taikomi, atvejais. Norėdami pasinaudoti savo teise ištrinti duomenis, susisiekite su mumis nurodytu adresu.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį. Tokiu atveju duomenys bus užblokuoti bet kokiam tvarkymui. Ši teisė ypač taikoma, jei tarp jūsų ir mūsų kyla ginčų dėl asmens duomenų tikslumo. Norėdami pasinaudoti savo teise ištrinti duomenis, susisiekite su mumis nurodytu adresu.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Jei tvarkome jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume su jumis sudarytą sutartį arba remdamiesi jūsų sutikimu, jūs turite teisę gauti iš mūsų savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, įprastu, įskaitomu formatu pagal BDAR 20 straipsnį. naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei ir kiek jūs mums juos pateikėte. Norėdami pasinaudoti savo teise į duomenų perkeliamumą, susisiekite su mumis nurodytu adresu.
 • Teisė pateikti skundą atitinkamai kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Jūs turite teisę bet kada pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybės narės, kurioje gyvenate, dirbate arba kurioje yra įtariamo pažeidimo vieta, priežiūros institucijai, jei manote, kad su jumis susiję asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.
 • Teisė atšaukti sutikimą. Jei davėte mums sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, turite teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą, kuris galioja ateityje. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos duomenų tvarkymo, atlikto iki tol, kol jis buvo atšauktas remiantis sutikimu, teisėtumui.
 • Teisė prieštarauti. Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu "Henkel" ar trečiosios šalies interesu, jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti tokiam jūsų asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija. Tokiu atveju "Henkel" nustos tvarkyti jūsų asmens duomenis, nebent "Henkel" gali įrodyti įtikinamus teisėtus duomenų tvarkymo pagrindus, kurie viršija jūsų interesus, teises ir laisves arba jei duomenų tvarkymas reikalingas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti.

Šiais atvejais arba jei turite kitų klausimų ar pageidavimų, susijusių su jūsų asmens duomenimis, siųskite el. laišką arba laišką pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Atsakę į jūsų užklausą, jūsų užklausą ištriname praėjus trejiems metams nuo atitinkamų kalendorinių metų pabaigos.